ห้องประชุมเพชรกาญจนา  อาคาร 4 ชั้น 4
รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน
ห้องประชุมศรีน้อย อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 
รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน

ห้องปฏิบัติธรรม อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  50 คน

ห้องประชุมโรงอาหาร
รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน

ห้องประชุมชินะจิตพันธุ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน

ห้องประชุมตามรอยพระยุคลบาท อาคารวิทยบริการ ชั้น 2

รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 2
รองรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
รองรับผู้เข้ารับอบรม จำนวน 20 คน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors