<<<ดาวน์โหลด : เอกสารกำหนดการ>>>
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562

 

รางวัลนักศึกษาทวิภาคีดีเด่น จากบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

 นางสาววัลลภา  หารวย 

ปวส.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว 

ปวส.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 

ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • แบบฟอร์มใบสมัครเรียน ระดับ  ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ)  <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าหน่วยกิต <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เรียนเพิ่ม/เรียนปรับระดับ <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มใบแก้ มส. (เกรดไม่สมบูรณ์) <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มคำร้องใบรับรอง,ระเบียนแสดงผลการเรียน <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการเรียน <<< คลิก >>>
  • แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก <<< คลิก >>> 
ระบบสารสนเทศ 


 
แนะนำ KPSP TECH


 
Facebook Fanpage
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors