"KPSP TECH"  ::: รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทวิภาคี และภาคสมทบ (พิเศษ)  รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป :::   
 
::: KPSP TECH NEW :::

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพ 2562
เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ  

ค่ายเยาวชนร่วมต้านภัยยาเสพติดฯ 2562

WIN WIN WAR THAILAND
วันแม่แห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ 

กีฬาฟุตบอล SUNDAY CUP 2019

อบรมสถานศึกษาคุณธรรมฯ 2562 
นิทรรศการ เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอน

</