:::  KPSP TECH  "ถิ่นนี้มีดี อยากรู้ต้องมาเรียน"  ::: รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคปกติ / ทวิภาคี / ภาคสมทบ (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ::: 


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 

::: KPSP TECH NEW ::: 


       • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
       • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
       • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>


   • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561<<<คลิก>>>
   • แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
   • แบบฟอร์มรูปเล่มวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) <<<คลิก>>>
   • โลโก้สถานศึกษา (Logo) <<<คลิก>>>
   • เพลงมาร์ชสถานศึกษา  <<<คลิก>>>
   • คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
   • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>


 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ระบบสารสนเทศ 
Facebook Fanpage
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors