"KPSP TECH"  ::: รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทวิภาคี และภาคสมทบ (พิเศษ)  รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน  2563 เป็นต้นไป :::   

 
              ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ (ปวช. / ปวส.) และประชุมผู้ปกครอง  (ภาคปกติ)
                                                         ประจำปีการศึกษา 2563

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563

 
::: KPSP TECH NEW :::

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพ 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562

ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอน

</