"KPSP TECH"  ::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ :::   
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

ระบบสารสนเทศ • ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการอนุมัติรับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2564 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR จำนวน 1 ชุด ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ <<<คลิก>>>

 • เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อ ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมออกแบบการทำงานเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมออกแบบการทำงานเสมือนจริง <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • นโยบายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสถานศึกษา <<<คลิก>>>

 • แบบคำขอโครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่บทความการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษายกกำลัง2 ผอ.รังสรรค์ ยังน้อย  <<<คลิก>>>
 • แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ปี งปม.2561,2562,2563 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่ผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 
   - ปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>  
   - ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
   - ปีการศึกษา 2563 
  <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
       - แบบฟอร์มโครงการ <<<คลิก>>>
       - เอกสารยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกอบข้อมูลของโครงการข้อที่ 3 และข้อที่ 4 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ผลงานทางวิชาการ เรื่องศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ (นายชาคริต สุริยะฉาย : 30 มีนาคม 2563) <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2562  <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>
 • คู่มือมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) , แบบบันทึกข้อมูล , คู่มือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561<<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มรูปเล่มวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) <<<คลิก>>>
 • โลโก้สถานศึกษา (Logo) <<<คลิก>>>
 • เพลงมาร์ชสถานศึกษา  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors