"KPSP TECH"  ::: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานศึกษานามพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ด้วยความยินดียิ่ง / New Normal : ชีวิตวิถีใหม่ / Social Distancing : เว้นระยะห่างทางสังคม :::   
 
แนะนำสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

 
              ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ (ปวช. / ปวส.) และประชุมผู้ปกครอง  (ภาคปกติ)
                                                         ประจำปีการศึกษา 2563

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

ระบบสารสนเทศ • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • นโยบายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • กำหนดการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • กำหนดการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาระบบปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา-2563 <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการอนุมัติทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.อนุปริญญา) <<<คลิก>>>
 • มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 <<<คลิก>>>
 • ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการทางบัญชี แบบที่1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <<<คลิก>>>
 • มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 <<<คลิก>>>
 • ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <<<คลิก>>>
 • ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมแบบเสมือนจริง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <<<คลิก>>>
 • มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 <<<คลิก>>>
 • เลื่อนการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1,2  ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ปวส. รุ่นที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการรหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาค ข และ ค เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ <<<คลิก>>>
 • รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 <<<คลิก>>>
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
  <<<คลิก>>>


 • แบบฟอร์มโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
        - แบบฟอร์มโครงการ <<<คลิก>>>
        - เอกสารยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกอบข้อมูลของโครงการข้อที่ 3 และข้อที่ 4 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ผลงานทางวิชาการ เรื่องศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ (นายชาคริต สุริยะฉาย : 30 มีนาคม 2563) <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2562  <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>
 • คู่มือมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) , แบบบันทึกข้อมูล , คู่มือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561<<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มรูปเล่มวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) <<<คลิก>>>
 • โลโก้สถานศึกษา (Logo) <<<คลิก>>>
 • เพลงมาร์ชสถานศึกษา  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors