:::  KPSP TECH  "ถิ่นนี้มีดี อยากรู้ต้องมาเรียน"  ::: รับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ (พิเศษ)  รุ่นที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ::: 


 

::: KPSP TECH NEW ::: 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

ระบบสารสนเทศ 
Facebook Fanpage
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
Google Map
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ <<<คลิก>>>
 • รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 <<<คลิก>>>
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
  <<<คลิก>>>


 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2562  <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>
 • คู่มือมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) , แบบบันทึกข้อมูล , คู่มือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561<<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มรูปเล่มวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) <<<คลิก>>>
 • โลโก้สถานศึกษา (Logo) <<<คลิก>>>
 • เพลงมาร์ชสถานศึกษา  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors