"KPSP TECH"  ::: สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9  "ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม"  :::     
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

ระบบสารสนเทศ
     
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการอนุมัติรับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2565 <<<คลิก>>>
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ "ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรม 4.0" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<<คลิก>>>
 • ประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 <<<คลิก>>>
 • ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <<<คลิก>>>
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะภาคที่ 1 และภาคที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ <<<คลิก>>>
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่องค์คณะบุคคลเครือข่ายความร่วมมือ (คณะกรรมการระดับนโยบาย) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ  <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่คณะทำงานกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา <<<คลิก>>>
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการอนุมัติรับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2564 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR จำนวน 1 ชุด ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ <<<คลิก>>>

 • เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อ ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมออกแบบการทำงานเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการกราฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมออกแบบการทำงานเสมือนจริง <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • นโยบายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสถานศึกษา <<<คลิก>>>

 • แบบคำขอโครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 <<<คลิก>>>
 • ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 <<<คลิก>>>
 • การจัดทำควบคุมภายในของสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • คำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<คลิก>>>
 • แบบคำขอโครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 <<<คลิก>>>
 • แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ปี งปม.2561,2562,2563 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่ผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 
   - ปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>  
   - ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
   - ปีการศึกษา 2563 
  <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
       - แบบฟอร์มโครงการ <<<คลิก>>>
       - เอกสารยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกอบข้อมูลของโครงการข้อที่ 3 และข้อที่ 4 <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ผลงานทางวิชาการ เรื่องศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ (นายชาคริต สุริยะฉาย : 30 มีนาคม 2563) <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2562  <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>
 • คู่มือมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) , แบบบันทึกข้อมูล , คู่มือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561<<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มรูปเล่มวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) <<<คลิก>>>
 • โลโก้สถานศึกษา (Logo) <<<คลิก>>>
 • เพลงมาร์ชสถานศึกษา  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors