"KPSP TECH"  ::: รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทวิภาคี และภาคสมทบ (พิเศษ)  รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม  2563 เป็นต้นไป :::   
 
::: KPSP TECH NEW :::

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพ 2562
เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ  

ค่ายเยาวชนร่วมต้านภัยยาเสพติดฯ 2562

WIN WIN WAR THAILAND
วันแม่แห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯ 

กีฬาฟุตบอล SUNDAY CUP 2019

อบรมสถานศึกษาคุณธรรมฯ 2562 
นิทรรศการ เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอน

ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ 2562
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 2562 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) 
ค่ายอาสา "ปั้นยิ้นสู่น้อง" ครั้งที่ 3 
ประชุมเครือข่ายดูแลผู้เรียน

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

ระบบสารสนเทศ

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจร้างเป็นพนักงานราชการรหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาค ข และ ค เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ <<<คลิก>>>
 • รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 <<<คลิก>>>
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
  <<<คลิก>>>


 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2562  <<<คลิก>>>
 • เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 <<<คลิก>>>
 • คู่มือมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) , แบบบันทึกข้อมูล , คู่มือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา <<<คลิก>>>
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2561<<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • แบบฟอร์มรูปเล่มวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) <<<คลิก>>>
 • โลโก้สถานศึกษา (Logo) <<<คลิก>>>
 • เพลงมาร์ชสถานศึกษา  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>
 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติราชการฯ ปีการศึกษา 2561  <<<คลิก>>>

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
Gold Price
 
Visitors