ประกาศวิทยาลัยเทคิคกายจนาภิเษก สมุทรปราการ
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการรหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาค ข และ ค เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 203 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ <<<คลิก>>>
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ <<<คลิก>>>
 • รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 <<<คลิก>>>
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<คลิก>>>
 • ประเภทและอัตราในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
  <<<คลิก>>>