Previous slide
Next slide

ประกาศวิทยาลัย-จัดซื้อจัดจ้าง

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse และ Vision,RFID,SCADA จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2567 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-7071500,098-4394372 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชุดควบคุม 6D Mouse และ Vision, RFID, SCADAจำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม »

เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพีธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานโครงการสัมมนาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากร พิธีกรชั้นนำ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ปลุกคิดชีวิตเปลี่ยน” ในงานโครงการสัมมนาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

1

Skip to content