วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

"มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่สถานศึกษาขนาดกลาง ภายในปีการศึกษา 2566 โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน"

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาองค์กร ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาไว้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท

5. ดำเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

Skip to content