ประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาประสบผลสำเร็จระดับชาติในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 น

Read More »
Skip to content