งานโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

  • นายศราวุธ ศิริสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กสศ.  หมายเลขโทรศัพท์ 08-0642-2522
  • นายธวัชชัย พัลวัฒน์ หัวหน้างานโครงการ กสศ.   หมายเลขโทรศัพท์ 06-1145-1979
Skip to content