Add Your Heading Text Here

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ โดย ท่านรองอมรัตน์ กองยอด และ อ.มนตรี เสนาทัศนเสถียร อ.เอกชัย ชูช่วย เข้าร่วมงานและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลังร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ อศจ สมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Skip to content