Add Your Heading Text Here

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด