Add Your Heading Text Here

โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายรังสรรค์ บางรักน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเพชรกาญจนา วันที่ 18 กันยายน 2566