Add Your Heading Text Here

โครงการอบรมเชิงพัฒนาทักษะภาษาจีน นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพสู่สากล (Chinese Camp)

ฝ่ายวิชาการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการอบรมเชิงพัฒนาทักษะภาษาจีน นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพสู่สากล (Chinese Camp) โดยนายสมบัติ อภิบาลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีน้อย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ