Add Your Heading Text Here

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด KPSP TECH SPORT DAY ประจำปีการศึกษา 2566

นายรังสรรค์ บางรักน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด KPSP TECH SPORT DAY ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมให้โอวาท กับนักกีฬา และเน้นย้ำเรื่องของการมีน้ำใจนักกีฬา เชื่อฟังกรรมการ และแข่งขันให้อยู่ในกติกา เพื่อความรัก และสามัคคี