Add Your Heading Text Here

15 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ได้จัดประชุม เพื่อวางแผน แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีนายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้อวประชุมศรีน้อย อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ