เอกสารเผยแพร่

ศึกษาดูงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาประสบผลสำเร็จระดับชาติในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 น

Read More »

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพีธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เรื

Read More »
Skip to content