เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชุดควบคุม 6D Mouse และ Vision, RFID, SCADAจำนวน 1 ชุด

/*! elementor-pro –

Read More »