เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีสั่งการผ่าน IIOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse และ Vision,RFID,SCADA จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2567 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-7071500,098-4394372 ในวันและเวลาราชการ

Click here