ศึกษาดูงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาประสบผลสำเร็จระดับชาติในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ ผู้ […]

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพีธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิกา […]

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานโครงการสัมมนาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

/*! elementor-pro – v3.19.0 – 26-02-2024 */ […]

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากร พิธีกรชั้นนำ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ปลุกคิดชีวิตเปลี่ยน” ในงานโครงการสัมมนาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

/*! elementor-pro – v3.19.0 – 26-02-2024 */ […]